Wij werken graag op maat voor de opdrachtgever, met verschillende producten. De uitkomst van onze manier van werken is dus per opdracht verschillend. Daarbij werken we wel graag vanuit een vaste structuur om tot de juiste uitwerking en aanpak te komen. In het kort bestaat onze structuur uit drie fasen:

  1. Inventarisatiefase
  2. Uitwerkingsfase
  3. Implementatie en overdrachtsfase

zie ook de  8 stappen naar city branding

Inventarisatiefase

Door middel van een intake in de vorm van een creatieve brainstormsessie maken we een quickscan van de opgaven voor de citymarketing of placebranding van een gebied. Op basis van de beschikbare en aangeleverde informatie over het gebied wordt samen met de voor de opdrachtgever relevante betrokken partijen in een brainstorm de kern van de opgave in kaart gebracht. Hier wordt een verslag over opgesteld met aanbevelingen en mogelijke vervolgstappen. Indien gewenst kan er vanuit het Citymarketing Collectief een voorstel worden gedaan voor ondersteuning in het vervolgproces

Een van de concrete producten die hierbij ondersteuning kan bieden: de Expeditie Citymarketing.

Uitwerkingsfase

In deze fase wordt vanuit een problemen en kansenscan gericht op de opgave gewerkt aan de juiste strategie. Hierbij worden zoveel mogelijk relevante partijen betrokken. Het kan hier gaan om visievormingstrajecten, campagne-uitwerkingen, organisatievoorstellen, opstellen van marketingstrategieën en -plannen of herijkings- en monitoringstrajecten.

Een van de concrete producten die hierbij ondersteuning kan bieden: de workshop Verkiezingsproof.

Implementatie- en overdrachtsfase

In deze fase worden plannen, en strategieën in samenwerking met betrokken partijen tot uitvoering gebracht en wordt een belangrijk deel van de werkzaamheden gericht op het overdragen van kennis en coaching van relevante actoren betrokken bij het marketing/brandingsproces.

Een van de concrete producten die hierbij ondersteuning kan bieden: de evaluatie citymarketing in jouw gemeente.

 

deel dit: